REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PUBLICITARE
„Gift Card Baneasa - Styler”I. Organizator
I.1 Organizatorul campaniei publicitare este BANEASA DEVELOPMENTS SRL, societate romana, cu sediul in Baneasa Shopping City, Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 42D, etaj 3, camera 1, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numarul J40/13637/2002, cod unic de inregistrare fiscala RO15108621, reprezentata prin dl. Arthur Popa, Director General.


II. Durata campaniei publicitare
II.1. Campania publicitara se va desfasura in perioadele 01 martie – 31 noiembrie 2019. II.2. Campania publicitara va fi organizata in centrul comercial Baneasa Shopping City amplasat din Bucuresti, Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 42D, sector 1.


III. Drept de participare
III.1. Au drept de participare orice persoane fizice avand varsta minima de 18 ani implinita pana cel tarziu la data partiiparii.
III.2. Nu pot participa la această campanie publicitara asociatii/actionarii, administratorii sau salariatii societatii Baneasa Developments S.R.L., asociatii/actionarii, administratorii sau salariatii societatilor in ale caror magazine se desfasoara campania publicitara, alte persoane implicate in organizarea si desfasurarea campaniei publicitare precum si rudele pana la gradul doi inclusiv sau afinii (sot/sotie) ai tuturor celor mentionati anterior.


IV. Descrierea Premiilor Acordate
IV.1. In cadrul campaniei, Participantii vor beneficia de un bonus de 10% la incarcarea cardurilor Baneasa Gift Card gasite in interiorul revistelor Styler, in conditiile prezentului Regulament.


V. Taxe si impozite
V.1. Orice impozit aferent venitului din premiul castigat cade in sarcina exclusiva a Organizatorului.

VI. Informarea participantilor

VI.1. Prezentul Regulament este la dispozitia oricarei persoane sau autoritati interesate, putand fi consultat gratuit la biroul Concierge si la casele de bilete din centrul comercial Baneasa Shopping City si pe site-ul www.baneasa.ro.
VI.2. Participarea la Campania Publicitara implica furnizarea anumitor date cu caracter personal necesare incarcarii cardurilor Baneasa Gift Card.


VII. Modalitatea de desfasurare

VII.1. Organizatorul va intoroduce un numar de 2.000 carduri Baneasa Gisft Card in interiorul unui numar similar de reviste Styler ce vor fi editate si distribuite de catre Organizator pe parcusul derularii campaniei. Soldul cardurilor va fi zero.
VII.2. Persoanele care gasesc unui dintre cele 2.000 de carduri se vor putea prezenta la oricare dintre birourile de informatii ale centrului comercial Baneasa Shopping City unde vor putea incarca orice suma de bani multiplu de 10 cuprinsa intre 100 si 1.000 lei. Suma incarcata pe card va fi majorata cu un bonus de 10% aplicat la suma achitata de posesorul cardului.
VII.3. Bonusul maxim cumulat ce poate fi acordat posesorilor de carduri Baneasa Gift Card in baza Regulamentului nu poate depasi suma de 20.000 lei. La atingerea acestui plafon, acordarea bonusului de 10% inceteaza. VII.4. O persoana nu poate participa la prezenta campanie cu mai mult de un Baneasa Gift Card.


VIII. Dispozitii finale
VIII.1. Prin participarea la campania publicitara „Gift Card Baneasa - Styler”, participanţii accepta si se obliga sa respecte prevederile prezentului Regulament.
VIII 3. In cazul in care, in urma unor verificari ulterioare, se constata ca una sau mai multe dintre regulile de participare nu au fost respectate, Organizatorul isi rezerva dreptul de a respinge livrarea coletului.
VIII.4. In cazul in care organizarea campaniei publicitare este impiedicata de evenimente de forta majora, Organizatorul isi rezerva dreptul de a decide, dupa caz, incheierea, prelungirea sau amanarea campaniei publicitare.
VIII.5. Organizatorul isi rezerva dreptul sa modifice prezentul regulament prin act aditional de cate ori este necesar, cu informarea corespunzatoare a celor interesati si/sau a publicarii actului aditional pe site-ul www.baneasa.ro, la centrele de informatii si la punctul de preluare din incinta Baneasa Shopping City.


Baneasa Developments SRL,


Arthur Popa

Rate us on